NL

Deelnemersvoorwaarden

Hieronder lees je de deelnemersvoorwaarden die je voor deelname aan het evenement van de Stichting Mont Ventoux editie 2019 accepteert.

Algemene voorwaarden

 • Elke deelnemer verplicht zich minimaal € 400,- aan sponsorgeld voor de Stichting Mont Ventoux bij te dragen.
 • Elke deelnemer heeft een leeftijd van tenminste 14 jaar en gaat tot en met zijn of haar 17 jarige leeftijd uitsluitend onder permanente begeleiding van een andere volwassen deelnemer de berg op en af.
 • Elke deelnemer onderschrijft in woord, daad en houding de doelstellingen en kernwaarden van de Stichting Mont Ventoux.
 • Elke deelnemer neemt geheel op eigen risico deel aan de activiteiten van de Stichting Mont Ventoux en vrijwaart de Stichting voor welke aansprakelijkheid dan ook.
 • Elke deelnemer geeft tijdens de beklimming en de afdaling van de Mont Ventoux gehoor aan de adviezen en aanwijzingen van de organisatie (dat kan ook inhouden dat de organisatie de klim wegens omstandigheden kan stopzetten).
 • De Franse variant van de wegenverkeerswet is in Frankrijk tijdens het evenement volledig van toepassing en elke deelnemer houdt zich tijdens het evenement aan deze openbare (verkeers)regels.
 • Elke deelnemer respecteert de andere weggebruikers en het landschap.
 • Elke deelnemer neemt tijdens de beklimming zelf zijn afval mee of levert dit in bij de organisatie op daartoe door de organisatie bestemde plekken.
 • Elke deelnemer draagt tijdens de beklimming het door de Stichting Mont Ventoux verstrekte shirt.
 • Elke deelnemer zorgt voor aanvullende eigen goede en beschermende kleding tijdens de klim en afdaling van de Mont Ventoux.
 • Elke deelnemer die op de fiets aan de beklimming meedoet is verplicht een fietshelm te dragen zowel bergop als bergaf.
 • Elke deelnemer zorgt er voor dat hij/zij in zodanige conditie is dat de beklimming van de Mont Ventoux medisch verantwoord is.
 • Elke deelnemer zorgt voor goed (eigen) materiaal benodigd voor de beklimming.
 • Elke deelnemer gedraagt zich op de accommodatie in Frankrijk en tijdens de beklimming volgens de regels en normen van algemeen fatsoen en saamhorigheid.
 • Elke deelnemer doet alles wat in redelijkheid verwacht kan worden dat het werk van de Stichting kan bevorderen en laat alles na wat het werk van de Stichting kan schaden.
 • Elke deelnemer erkent dat bij verschillen van mening of onduidelijkheden het bestuur van de Stichting Mont Ventoux beslist.
 • Elke deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Stichting Mont Ventoux en de pers voor openbaarmaking van, tijdens of rond de beklimming en de activiteiten die daarmee samenhangen gemaakte foto’s en ander beeldmateriaal en degelijke waarop de deelnemer zichtbaar is, zonder dat daar een vergoeding tegenover staat.
 • Elke deelnemer verleent de Stichting Mont Ventoux toestemming de door hem/ haar verstrekte persoonsgegevens te gebruiken voor het verzenden van informatie.
 • Elke deelnemer verstrekt relevante informatie met betrekking tot de gezondheid, medicijngebruik, etc. aan de arts van de technische commissie van de Stichting Mont Ventoux. Deze gegevens zijn alleen ter inzage voor de artsen die de deelnemers begeleiden. E-mailadres: dedokter@grootverzettegenkanker.nl
 • Elke deelnemer dient zelf een reisverzekering af te sluiten.
 • De Stichting aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren gegane dan wel beschadigde eigendommen van de deelnemers.
 • Elke deelnemer dient direct bij inschrijving het bij het gekozen arrangement behorende bedrag te betalen.
 • Elke wandelaar of hardloper dient om 13.30* op Chalet Reynard te zijn aangekomen.
 (*uitgaande van een starttijd van 8.00 uur. Wordt die tijd gewijzigd dan zal de doorkomsttijd bij Chalet Reynard overeenkomstig aangepast worden en aan de deelnemers bekend gemaakt worden).
 • Deelname is alleen gegarandeerd als het vereiste bedrag betaald is.
 • De organisatie is gerechtigd degene die nog niet betaald heeft te vervangen door een betalende deelnemer indien het maximale aantal inschrijvingen is bereikt.

Betalings- en annuleringsvoorwaarden

Indien een deelnemer afziet van deelname is de betalingsregeling als volgt:

 • Annulering na 1 augustus: betalen 80% van het inschrijfgeld door deelnemer
 • Annulering voor 1 augustus: betalen 65% van het inschrijfgeld door deelnemer
 • Annulering voor 1 juli: betalen 25% van het inschrijfgeld door deelnemer
 • Annulering voor 1 juni: betalen 10% van het inschrijfgeld door deelnemer
 • Sponsorgelden zullen bij annulering niet worden geretourneerd!

Indien annulering door overmacht plaatsvindt dient dit vergezeld te zijn van een schriftelijk bewijs (zoals bijvoorbeeld een doktersverklaring). In deze gevallen beslist het Bestuur van de Stichting Mont Ventoux over de kwijting van kosten voor de deelnemer in overleg met deelnemer zelf. Zowel de deelnemer als het Bestuur zullen zich hierbij jegens elkaar gedragen conform de kernwaarden van de Stichting. Overmacht kan bijvoorbeeld zijn ziekte of overlijden in de directe familiekring.