This website uses cookies. We do this to make our website more personal and user-friendly, for analysis purpose and to be able to adapt our campaigns to visitors. You can read more about this on our privacy statement. By clicking on Accept cookies or by continuing to use the website you agree to the usage of cookies. You can also refuse the cookies, unfortunately we cannot guarantee that the website will continue to work properly.

Privacy beleid

PRIVACY


Stichting Mont Ventoux, gevestigd, te Meppel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Stichting Mont Ventoux vindt privacy belangrijk. Daarom zorgen wij ervoor dat de persoonsgegevens die je met ons deelt zorgvuldig worden behandeld.

In deze privacyverklaring lichten wij graag toe hoe we dit doen. Heb je hier vragen over, dan horen wij dat graag. Je kunt ons bereiken via info@grootverzettegenkanker.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken

We verwerken persoonsgegevens. Welke (persoons-) gegevens we (mogelijk) verwerken is afhankelijk van:

of je je hebt ingeschreven als deelnemer voor Mont Ventoux

of je informatie hebt aangevraagd

of je een donatie hebt gedaan

of je je hebt ingeschreven als (vaste) vrijwilliger.


Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken:

Voor- en achternaam

Geslacht

Geboortedatum

Adresgegevens

Telefoonnummer

E-mailadres

IP-adres

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt hebt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken of in correspondentie met ons (schriftelijk, via mail, telefonisch)

Locatiegegevens

Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Internetbrowser en apparaat type

Bankrekeningnummer


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Stichting Mont Ventoux verwerkt

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 14 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of wettelijk vertegenwoordigers. Indien een persoon jonger is dan 14 jaar en wil deelnemen aan een evenement  of de beklimming van de Mont Ventoux dan is hiervoor de uitdrukkelijke toestemming nodig van ouders of wettelijk vertegenwoordigers.

We kunnen echter niet controleren of een reguliere website bezoeker of iemand die informatie aanvraagt ouder is dan 14 jaar.

Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@grootverzettegenkanker.nl , dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Mont Ventoux verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het afhandelen van je inschrijving als deelnemer van Mont Ventoux of als (vaste-) vrijwilliger van Stichting Mont Ventoux

Het afhandelen van jouw betaling als donateur

Verzenden van onze nieuwsbrief (je kunt je daarvoor altijd afmelden via een link in de nieuwsbrief)

Je te kunnen bellen of e-mailen om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Je te informeren over (wijzigingen van) evenementen van Stichting Mont Ventoux

Je de mogelijkheid te bieden een eigen deelnemerspagina aan te maken

Stichting Mont Ventoux analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.


Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Mont Ventoux neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Mont Ventoux) tussen zit.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Mont Ventoux bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren. Heb je hier vragen over, dan kun je contact opnemen met info@grootverzettegenkanker.nl .

Wij hanteren in ieder geval de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Gegevens van deelnemers - bewaartermijn: 5 jaar - Na afloop van de termijn van 5 jaar worden de persoonsgegevens verwijderd.

Gegevens van (vaste-) vrijwilligers - bewaartermijn: 5 jaar - Na afloop van de termijn van 5 jaar worden de persoonsgegevens verwijderd.

Gegevens van personen die een donatie aan Stichting Mont Ventoux hebben gedaan - Gegevens over donaties worden bewaard ten behoeve van het opstellen van de jaarrekening (en de controle daarop). Hier wordt de wettelijke bewaartermijn in acht genomen. Gegevens die de donateur zelf vertrekt (bijvoorbeeld door het vermelden van de naam op de site of middels een persoonlijke boodschap aan een deelnemer), worden bewaard en zijn zichtbaar op onze website gedurende het koersjaar waarin de donatie heeft plaatsgevonden. Na afloop van het betreffende boekjaar worden deze gegevens verwijderd. Het is ook mogelijk anoniem te doneren.


Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Mont Ventoux verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Stichting Mont Ventoux maakt gebruik van verschillende bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht. Hiermee sluiten wij (indien mogelijk) een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Stichting Mont Ventoux blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Cookies of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Mont Ventoux gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting Mont Ventoux en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@grootverzettegenkanker.n

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen (welke wij na controle op juistheid direct verwijderen). Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Stichting Mont Ventoux zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Stichting Mont Ventoux wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Mont Ventoux neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@grootverzettegenkanker.nl


Wijzigingen in het privacy-en cookiebeleid

Het is natuurlijk altijd mogelijk dat ons privacy-en cookiebeleid in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. We raden je daarom ook aan om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Als deze wijzigingen zeer ingrijpend van aard zijn, zullen we ervoor zorgen dat ze op een duidelijke en opvallende manier gecommuniceerd worden.


(Versie oktober 2019)


Choose your language